Selasa, 01 Januari 2013

Ngamumule basa sareng kasenian Sunda, aya vidio KLUNGBOT atanapi Aklung Robot.
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, nepangkeun kasadayana, Kamus ieu masih teras ditambihan sareng didangdosan, tapi tos diuningaan ku 103 nagara, anu pangseringna urang Amerika sareng tamu tos dugi ka 114.000 langkung. Mangga uningaan dugi ka vidiona oge, manawi tiasa ngarojong.
Punten masih seueur keneh anu kirangna sareng punten pami website ieu dibukana laun atanapi sesah, margi seueur vidio kasenian sunda tina youtube. Haturnuhun.
http://kamusindonesiasunda.blogspot.com/   (+ Vidio Kasenian)
http://kamusindonesiasunda1a.blogspot.com/
http://kamusindonesiasunda2.blogspot.com/  (+ Vidio Jaipongan)
http://kamusindonesiasunda3.blogspot.com/  (+ Vidio Wayang Golek)
http://kamusindonesiasunda4.blogspot.com/  (+ vidio Penca Silat)


-
sembul tongtot.
. menyembul nongtot.
sembul sedikit. téngtét.
. menyembul sedikit. nengtet.
-
sembunyi sumput, kumpet (dari bahasa jawa). = umpet
. disembunyikan. disumputkeun.
. bersembunyi. nyumput, ngumpet.
. menyembunyikan. nyumputkeun.
. persembunyian, tempat untuk bersembunyi. panyumputan.
. persembunyiannya. panyumputanna.
-
. sembunyi rapih sukar ditemukan. buni.
. sembunyi-sembunyi++
. sembunyinya. nyumputna.
. tersembunyikan. kasumputkeun.
sembur pancer.
. menyembur. mancer.
sembur (dari mulut) bura.
. menyembur. ngabura.
-
semenjak saprak, ti mimiti, ti ngawitan (bahasa halus).
sementara sawatara, saheulaanan.
sementara (bahasa halus) samentawis, sawatawis.
seminggu saminggu. jamak2 samaringgu.
~ Kursus itu diadakan seminggu sekali.
~ ~ Kursus téh diayakeun saminggu sakali.
semoga muga, mugi (bahasa sedang), mugia (bahasa halus).
sempat sempet.
. kesempatan. kasempetan.
sempit sereug (untuk pakaian), heurin (untuk ruangan/isi), hereut (untuk luas).
-
sempurna sampurna, purna.
semua kabéh, sadaya (bahasa halus).
~ ini untuk saya semua. ieu téh keur kuring kabéh (bahasa kasar).
semuanya saréréa, sadayana (bahasa halus).
semut sireum. jamak2 sarireum.
. kesemutan. singsireumeun.
semut mérah besar. kararangé. = rangrang.
-
senam senam, olah raga.
senandung hariring.
senang senang, gumbira, bungah, bingah, atoh.
. jamak2 serenang, galumbira, barungah, baringah, aratoh.
sendawa teurab.
sendiri sorangan, nyalira (bahasa halus).
sendiri-sendiri papaharé, haré-haré, pahaharé.
sengaja haja, ngahaja.
. disengaja. dihaja, dihajakeun.
-
sengat seureud.
. disengat. diseureud.
. menyengat. nyeureud.
sengau ngirung, bindeng. jamak2 ngarirung.
senggama sanggama, sapatemon.
sengsara balangsak.
-
seni seni.
. seni pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu. wayang golek.
.. http://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_Golek
senin senén. jamak2 sarenén.
. hari senin. poe senén.
senja burit.
senjata pakarang.
. babasan : pakarang malik ka sorangan. senjata berbalik ke sendiri.
..atinya : senjata makan tuan.
-
senjata binatang. pakarang sasatoan.
. Senjata Ayam Jago, taji. Pakarang Hayam Jago, siih.
. Senjata Babi hUtan, taring. Pakarang Bagong, sihung.
. senjata Badak, cula. Pakarang Badak, Cula.
. Senjata Banteng, tanduk. Pakarang Banteng, tanduk.
. Senjata Buaya, buntut. Pakarang Buhaya, buntut.
. Senjata Harimau, Kuku dan Taring. Pakarang Maung, kuku dan sihung.
. Senjata Landak, duri. Pakarang Landak, cucuk.
. Senjata Lebah, penyengat. Pakarang Nyiruan, penyereud.
-
senjata (laras panjang) bedil.
senjata tajam bergerigi karena kena logam. (kata sifat) rompang.
. Tempat/daerah di Kabupatén Garut. Cirompang.
senjata tradisi sunda. kujang.
-
sensus cacah.
sentausa santosa.
sentil sintreuk, centang.
sentuh cabak, toel.
senyum imut, mésem (bahasa halus).
senyum dikulum keom. jamak2 kareom
-
seorang saurang.
separuh saparo, satengah. =setengah.
sepatu sapatu.
sepakbola maénbal.
sepanjang sapaparat. = jamak5
. sepanjang hari. sapopoe, sadidinten (bahasa halus).
. sepanjang jalan. sapaparat jalan, sajajalan.
. sepanjang malam. sapeupeuting, sawewengi(bahasa halus)
seperempat saparapat,
seperti saperti, sapertos (bahasa halus), asa, kawas, siga, jiga, lir.
sepertinya. asana, kawasna, sigana, jigana.
sepet kesed.
sepéda sepédah atau sapédah.
-
sepi sepi, tiiseun, simpé, suwung, teu ramé. jamak2 sarimpé.
~ Waktu keadaan kantor sedang sepi. Basa kaayaan kantor keur simpé.
sepi jempling, simpé. jamak2 jarempling
sepi (awalnya ramai) jempé.
sepotong sapotong.
sepotong kayu kecil. rokrak.
sepuluh (10) sapuluh
sepuluh ribu (10.000) salaksa, sapuluh rébu.
-
serabi surabi.
seragam saragam.
serah serah, serén.
. serahkan. serahkeun. = ceraikan
. menyerahkeun. nyerahkeun, nyérénkeun.
. dalam keadaan menyerah. sumérah.
serai séréh.
serah (nasib) pasrah.
. menyerahkan (nasib). masrahkeunn.
-
serak1 (kata kerja) layah.
. berserakan. ngalayah.
serak2 (kata sifat) peura. jamak2 pareura.
serak sekali peuyeuh.
serakah sarakah, hawek. jamak2 sararakah, jamak2 harawek.
serambi tepas.
serang tarajang.
. menyerang narajang
-
serang (penyaki) tarajang.
. terserang katarajang.
serap serep, suub.
. diserap. diserep.
. Menyerap. nyerep, nyuub.
serasi selaras.
serat serat. bahasa ingris, fiber. lihat surat, tulis.
-
seratus (100) saratus.
seratus are. sahektar.
seratus empat puluh empat (144), segros. sagros.
seratus meter persegi. saare, saratus meter pasagi.
seratus ribu (100.000) saketi. saratus rébu.
seratus tahun. saabad. = abad.
serbét elap. = lap.
sendawa teurab. = serdawa.
. bersendawa. teurab
-
serdawa teurab. = sendawa.
. berserdawa. teurab.
seriawan sariawan, barusuh. jamak2 bararusuh.
seribu (1000) saribu.
serigala [Canis lupus] ajag.
sering mindeng, remen, sering (bahasa halus).
Sering mendapat rupa-rupa penghargaan. Remen meunang rupa-rupa penghargaan.
sering kencing. bésér.
. Nama Gunung di Cicaléngka. Gunung bésér.
. Nama Hutan di Cicalengka. Hutan Bésér.
-
serta sarta.
seruling suling.
seruling sepanjang bambu ditancapkan di tanah, bersuara apabila ada angin. sondari.
. Nama daerah Désa di Kecamatan Pasirjambu Kabupatén Bandung. Cisondari.
serupa sarupa, sarupi (bahasa halus), mangrupa, siga atau jiga.
serupiah (Rp.1,-) sarupia.
-
serut sugu.
. diserut. disugu.
. menyerut. nyugu.
. tempat untuk menyerut. panyuguan.
sesal kaduhung, hanjelu.
. menyesal. ngahanjelu.
sesama sasama, papada.
sesak (napas) eungap, sesek, ampeg (bahasa halus).
sesak (padat) heurin.
-
sesat sasar, sasab.
. tersesat. kasasar, kasasab.
sesuai saluyu.
sesudah saenggeus, saatos, rénsé.
~ Sesudah makan terus solat duhur. Réngsé dahar tuluy solat lohor.
sesungguhnya satemenna.
-
setahun sataun.
setahun lebih. sataun landung.
setelah saenggeus, sanggeus, saatos, sabada, saréngséna.
setengah satengah, saparo, sapalih (bahasa halus).
setengah kering (jemuran) eumeul-eumeul.
seterusnya saterusna, saterasna (bahasa halus).
-
setia satia, tuhu.
setiap sakur, sugri (bahasa halus), sadaya (bahasa halus).
setrika leot, licin.
. menyetrika. ngalicin, ngaleot.
setuju satuju, panuju, akur, saluyu, jadi.
. menyetujui. nyatujuan.
séndok séndok.
sénggol sénggol, dupak. jamak2 darupak.
. menyénggol. nyenggol.
sérét séréd.
-
si si, pun (bahasa halus).
sial apes, naas, sué.
siang beurang, siang (bahasa halus dan bahasa sedang).
. kata antar untuk beurang. bray. bray beurang.
siap siap.
. menyiapkan. nyiapkeun.
siap (tentang hidangan) jagrag.
siapa ? saha ?
~ Siapa yang memakai baju mérah téh ? Saha nu maké baju beureum itu ?
-
sibuk paciweuh, riweuh.
sibuk dan terburu-buru. pahibut.
sibur gayung.
sikap sikep.
siksa kakaya.
sikut siku.
-
silahkan pék, jig, mangga (bahasa halus).
. Silahkan lebih dulu. Mangga ti payun.
. silahkan bayar. pék mayar.
silau serab, silo. jamak2 sarerab.
simpan teundeun (bahasa kasar), simpen (bahasa halus dan sedang). = taruh.
. disimpan diteundeun, disimpen. jamak2 ditareundeun, disarimpen.
-
. menyimpan neundeun, nyimpen. jamak2 nareundeun, nyarimpen.
. menyimpankan neundeunkeun, nyimpenkeun. nareundeunkeun, nyarimpenkeun.
. tersimpan kateundeun, kasimpen. katareundeun, kasarimpen
simpan rapi. parimpen.
simpang-siur pabaliut.
-
sinar abar.
sinar matahari di pagi hari. poyan.
. menjemur di pagi hari. moyan.
. waktu kurang lebih pukul 7.00-8.30 pagi hari. wanci haneut moyan.
sindir sindir.
. pantun sunda. sisindiran.
singa (felis leo) singa.
. Kebudayaan sunda, mainan berbentuk singa. sisingaan.
. Nama Raja di Karajaan Salaka Nagara. Raja Singa Sagara.
singgah mampir, simpang, sindang (bahasa halus).
singgung sigeung.
singlét kaos sangsang.
-
singkap singkab.
singkat ringkes. = ringkas.
. singkatan. ringkesan.
singkir singkir, ingkah, incah.
singkong [Manihot esculenta Crantz] sampeu. jamak2 sarampeu.
singsing singsat.
. menyingsingkan.
-
sini dieu.
. di sini. di dieu.
. ke sini ka dieu. jamak2 ka darieu.
. ke sini ke sana. ka dieu ka ditu, wara-wiri
. kesinikan. kadieukeun. jamak2 kadarieukeun.
. sebelah sini. palih dieu.
-
sifat sifat.
sifatnya sifatna.
sipit sipit, pétét.
siput keong.
siput sawah tutut.
-
siram siram, cébor, sébor (bahasa halus). simbeuh, banjur.
. jamak2 sarimbeuh, balanjur.
. menyiram. nyiram.
sirih [piper betle] seureuh.
. Nama Désa di Kecamatan Regol Kota Bandung. Ciseureuh.
sirip cécépét.
sirsak manalika.
-
sisa sésa, kari, kantun (bahasa halus).
. disisakan. disésakeun.
. kebagian sisa. panyésaan.
. menyisakan. nyésakeun.
. sisanya. sésana.
sisa kain lamak.
sisa makanan pada gigi. ceuhil.
-
sisakan (untuk orang lain) agéh.
. menyisakan (untuk orang lain). ngagéhan.
sisi sisi, gigir, pépéd. = pinggir.
. berbuat ke sisi. nyisi, mépéd.
. di sisi. di sisi.
sisik sisit.
sisip selap.
. menyisipkan nyelapkeun. jamak2 nyarelapkeun.
-
sisipan rarangkén tengah.
. -al1-. sisipan membentuk kata benda menjadi kata benda jamak (jamak3),
, artinya benda tersebut banyak.
-
. -al2-. sisipan membentuk kata kerja menjadi kata kerja jamak (jamak3)
, artinya yang mengerjakan tersebut oleh lebih dari satu orang.
.. bayar. balayar . dari kata dasar bayar.
.. jalan kaki. laleumpang. dari kata dasar leumpang.
.. laku. lalaku. dari kata dasar laku.
.. masuk. lalebet (bahasa halus). dari kata dasar lebet.
.. makan. dalahar (jamak3) atau darahar (jamak2). dari kata dasar dahar.
.. tebang. taluar (jamak3) atau taruar (jamak2). dari kata dasar tuar.
-
. -al3-. sisipan membentuk kata sifat menjadi kata sifat jamak(jamak3)
, artinya banyak yang mempunyai sifat tersebut.
.. atas-atas. laluhur. dari kata dasar luhur = atas.
.. banyak-banyak. laloba. dari kata dasar loba = banyak.
.. banyak-banyak (bahasa halus) saleueur.
... dari kata dasar seueur = banyak.
.. belakang (bahasa halus) palengker. dari kata dasar pengker = belakang
.. cair lalééh.
-
.. hilang. laleungit . fari kata dasar leungit.
.. kecil-kecil. laleutik . dari kata dasar leutik = kecil.
.. lama-lama. lalila. dari kata dasar lila = lama.
.. lama-lama. lalami (bahasa halus, jamak3).
.. luas-luas. lalega. dari kata dasar lega= luas.
.. lupa-lupa. lalali. dari kata dasar lali= lupa.
.. layat. lalongok. dari katadasar longok = layat. (kata kerja)
.. nyenyak-nyenyak. talibra. dari kata dasar tibra = nyenyak.
-
. -ar1-. sisipan membentuk kata benda menjadi kata benda jamak2,
, yang artinya benda tersebut lebih dari satu.
.. anak-anak. barudak, marurangkalih (bahasa halus).
-
. -ar2-. sisipan membentuk kata kerja menjadi kata kerja jamak (jamak2),
, artinya yang melakukan pekerjaan tersebut lebih dari satu orang.
.. banyak yang pulang. baralik (jamak2).
.. banyak yang kerja. garawé (jamak2). dari kata dasar gawe = kerja.
.. banyak yang mencangkul. maracul (jamak2).
... dari kata dasar pacul = cangkul.
.. banyak yang membakar. ngadaruruk (jamak2).
... dari kata dasar duruk = bakar.
.. banyak yang membeli. mareuli (jamak2).
... dari kata dasar beuli = beli.
.. banyak yang ketawa. sareuri (jamak2). dari kata dasar seuri.
-
. -ar3-. sisipan membentuk kata sifat menjadi kata sifat jamak (jamak2),
, artinya banyak yang mempunyai sifat tersebut.
.. bagus-bagus. aralus, saraé (bahasa halus, jamak2)
... dari kata dasar alus, saé.
.. basah-basah. baraseuh (jamak2). dari kata dasar baseuh.
.. besar-besar. baradag, garedé, arageung (bahasa Halus, jamak2).
... dari kata dasar badag, gédé.
.. busuk-busuk. baruruk (jamak2). dari kata dasar buruk = busuk.
.. sedikit-sedikit. sakaredik (jamak2).
-
.. cantik-cantik. gareulis. dari kata dasar geulis.
.. dekat-dekat. dareukeut, caraket (bahasa halus) .
... dari kata dasar deukeut, caket.
.. dingin-dingin. tariis. dari kata dasar tiis = dingin.
.. galak-galak. garalak. dari kata dasar galak = galak.
.. genit-genit. carentil. dari kata dasar centil.
-
.. hidup-hidup. harirup, jareneng (bahasa halus).
... dari kata dasar hirup, jeneng.
.. hijau-hijau. haréjo. dari kata dasar héjo.
.. hitam-hitam. harideung. dari kata dasar hideung.
.. jauh-jauh. jarauh.
.. jelek-jelek. garoreng, arawon (bahasa alus).
-
.. kalah-kalah. aréléh. kawawon (bahasa halus)
.. kering-kering. gararing. dari kata dasar garing.
.. kecil-kecil. aralit (bahasa halus).
.. keras-keras (suara). tararik.
.. kosong-kosong. karosong.
.. kuning-kuning. karonéng. dari kata dasar koneng
-
.. mati-mati. paraeh, maraot, parupus
.. matang-matang. arasak. dari kata dasar asak.
.. menang-menang. mareunang, karenging (bahasa halus).
.. mentah-mentah. aratah. dari kata dasar atah = mentah.
.. merah-merah. bareureum. dari kata dasar beureum = merah.
.. muda-muda. ngarora, aranom (bahasa halus)
-
.. panas-panas. paranas. dari kata dasar panas.
.. penuh-penuh. parinuh. dari kata dasar pinuh.
.. putih-putih. barodas. dari kata dasar bodas.
-
.. sakit-sakit. garering. dari kata dasar gering.
.. senang-senang. sarenang. dari kata dasar senang.
.. tampan-tampan. karasép. dari kata dasar kasep.
.. tua-tua. karolot, sarepuh (bahasa halus).
... dari kata dasar kolot, sepuh.
-
. -ar4-. sisipan membentuk kata sifat menjadi kata sifat jamak2,
, artinya mempunyai sifat tersebutdengan terus-terusan.
.. sakit kepala terus-terusan. rarieut.
.. sakit terus-terusan. nyareri.
-
. -um1-. sisipan membentuk kata sifat menjadi kata sipat yang artinya seperti sipat tersebut.
.. seperti ingus atau lendir hidung. lumeho.
-
. -um2-. sisipan membentuk kata kerja yang artinya mengerjakan tersebut.
.. melakukan sujud. sumujud.
-
. -um3-. sisipan membentuk kata kerja berarti dalam keadaan tersebut.
.. dalam keadaan menyerah. sumérah.
. -um4-. sisipan membentuk kata sifat yang berarti mempunyai sifat,
, perasaan dan berkelakuan tersebut.
.. mempunyai perasaan cantik. gumeulis.
.. mempunyai perasaan tampan. gumasép.
-
sisipkan selapkeun.
sisir (kata benda) sisir, pameres (bahasa halus).
. disisir. disisir.
. menyisir rambut (kata kerja). nyisir.
siswa siswa.
sita jabel.
siter (kacapi sunda) siter.
situ situ. =danau=telaga.
-
siul héot. jamak2 haréot
. bersiul. ngahéot. jamak2 ngaharéot.
. bersiul-siul. heheotan.
. menyiulkan. ngaheotkeun.
-
so (tangga nada ke lima) la.
sobék soéh, soék.
. menyobékkan. nyoéhkeun, nyoékkeun. jamak2 nyaroéhkeun, nyaroékkeun.
sobék besar awék-awékan.
sobék pinggirnya. rawing.
-
sodok sodok.
. menyodok. nyodok.
sodor asong.
. menyodorkeun. ngasongkeun.
solat solat, netepan (bahasa halus), sambéang.
soldér patri.
sombong balaga,agul, adigung. jamak2 aragul, aradigung.
-
sorak surak. jamak2 sarurak.
sorban (kain panjang). sorban.
. judul lagu sunda. Sorban palid. artinya sorban hanyut.
.. sorban Palid. http://www.index-of-mp3.com/get-download-sorban_palid.html
soré soré, burit, sonten (bahasa halus). jamak2 saroré, barurit, saronten.
sorga sawarga.
sorot sorot.
-
sosial sosial.
sosiologi sosiologi, élmu ngeunaan kahirupan manusa di masarakat.
sperma mani.
srigunting [Dicrurus longicaudatus intermidius] saéran
stoples keler.
sua panggih, pendak (bahasa halus), amprok.
. ketemu. kapanggih, kapendak.
-
suami (bahasa halus) carogé, raka, pameget.
. bersuami. carogéan.
suami (bahasa kasar) salaki, lanceuk.
. bersuami. salakian, lakian.
suami (bahasa sedang) punlanceuk .
suami istri laki rabi.
suami atau istri anak kita. mantu.
-
suap huap, sogok.
. menyuap. ngahuap, nyogok. jamak2 nyarogok.
. menyuapi. ngahuapan.
. disuapi. dihuapan.
suap (uang atau barang) sogok.
. disuapi. dihuapan.
. menyuap. nyogok.
. menyuapi. ngahuapan
-
suara sora, soanten (bahasa halus). jamak2 sarora.
suara air mulai mendidih. sahéng
suara anak ayam. ciak. jamak2 ciak-ciakan, ciciakan.
suara ayam jago. kongkorongok.
-
suara bayi. éa. jamak2 éa-éaan.
suara ++ beletok.
suara burung (yang kecil-kecil) recet, ricit.
suara deham. éhém. lihat deham.
suara dug (suara beduk). dug.
. jamak 1. dugdugan.
. jamak 6. dag dig dug.
suara duk. duk.
. jamak6. dak dik duk.
-
suara gagak. ngelak.
suara gendang. dungdung.
suara gong gung.
-
suara kuda hiem. jamak2 hihieman.
suara kujing jantan (sedang fuber). aor, gaor.
. jamak aor-aoran, gaor-gaoran.
suara kaleng jatuh. gombrang.
suara ledakan. beledug.
-
suara napas yang capé. hahehoh.
suara orang banyak. récok, réang (atau binatang).
suara orang menyanyi. haleuang.
suara perut lapar. kurubuk. jamak2 kukurubukan.
. perut bersuara. ngurubuk.
suara pintu. rekét.
suara sapi. emoh.
suatu hiji.
~ Pada suatu hari. Dina hiji poé.
-
subur subur. jamak2 sarubur.
. menyuburkan. nyuburkeun.
~ Langit turunkan hujan yang menyuburkan bumi.
~ ~ Langit nurunkeun hujan nu nyuburkeun bumi.
sudah (bahasa kasar) anggeus, enggeus, geus (singkatan dari anggeus), rengsé, tas. jamak2 aranggeus.
~ sudah dikerjakan. engeus didigawékeun
. sesudah. saenggeus.
sudah (bahasa halus) parantos.
. sesudah. saparantos
sudah (bahasa anak-anak) atos, tos (singkatan dari atos). jamak2 aratos.
sudah ada. sampak.
sudah tidak punya ibu. pahatu.
-
sudut juru.
. disudut. dijuru.
. melahirkan. ngajuru.
sujud (berasal dari bahasa arab) sujud, nyuuh.
. melakukan sujud. sumujud.
-
suka (bahasa kasar) resep, suka, beuki, osok, sok (singkatan dari osok). jamak2 bareuki, raresep.
suka (bahasa halus) seneng , sedep (bahasa halus).
. disukai. dipikaresep.
. yang disukai. karesep.
suka (awalan) nama tempat, daerah. Yang berarti Suka.
. Sukabumi. lihat rumah.
. Sukanagara. lihat negara.
. Sukapura. lihat pura.
. Sukawening. lihat bening.
-
suka mecelakakan orang lain. doroi, julig,
suka minta makanan (anak-anak) cilimit.
sukar hésé, gampil (bahasa halus). =sulit
sukar ditangkap (biasana ayam). lingas, giras.
. lawan kata. lindeuk.
. menjadi sukar ditangkap. ngalinghasan.
-
suku (golongan bangsa) suku.
suku kata engang.
sulit hésé, gampil (bahasa halus). =sukar
sulung cikal.
sulut seungeut. menyulut. nyeungeut.
-
sumbat cocok.
sumbing suwing.
sumpah supata.
sumur sumur, parigi.
sunda sunda.
-
sungai solokan, walungan, susukan, wahangan.
. ciandong. lihat andong.
. Cibaduyut.
. Cibedug. Lihat beduk.
. Cibeureum. lihat mérah.
. Cibuntu. lihat buntu.
. Cidurian. lihat durian.
. Cicadas. lihat Cadas.
. Cigondewah.
-
. Cikahiyangan.
. Cikapundung.
. ciliwung. lihat bingung.
. Cinambo.
. Cinanjur.
. cipamakolan
. Citepus. lihat tepus.
. Ciwastra.
. Curugdogdog.
-
sungai dangkal babantar.
sungai dalam leuwi.
sungai (ujungnya) muara.
sungguh soson.
sungguh-sungguh soson-soson, temen, nemen. lihat sesungguhnya.
~ Perlu sungguh-sungguh belajar itu. Parelu soson-soson diajar téh.
. sesungguhnya. satemenna.
-
sunyi jempling, simpé. jamak2 jarempling, sarimpe.
supaya supaya, ambéh, supados (bahasa halus), supanten, ngarah, sina, sangkan, sing.
Supaya kamu semua bisa tamat kuliah. Sangkan hidep kabeh bisa tamat kuliah.
suporter bobotoh.
supir supir.
-
suram surem. jamak2 sarurem.
surau tajug.
surat (bahasa halus) serat.
. mensurati. nyeratan
surat (bahasa halus sekali) tétésan. surat (bahasa kasar) {letter} surat. lihat tulis.
mensurati. nyuratan
surat keputusan bisluit.
suratnya seratna.
suruh (bahasa halus) piwarang.
suruh (bahasa kasar) titah. jamak2 taritah.
. menyuruh. nitah. jamak2 naritah.
-
suruh (bahasa sedang) jurung. jarurung.
. menyuruh. ngajurung. jamak2 ngajarurung.
suruh sina.
. suruh kerja. sina gawé.
. suruh pulang. sina balik.
surut surud, saat.
. semakin surut. nyaatan.
-
surya panonpoé.
susah pelik, hésé, bangga, susah, sesah (bahasa halus), abot (bahasa halus), seuseut-seuat.
. jamak2 hararese, barangga.
. menyusahkan. ngahésékeun, nyusahkeun, nyesahkeun (bahasa halus). jamak2 ngahararésékeun, nyarusahkeun, nyaresahkeun.
susu (bahasa kasar) susu.
. disusui. disusuan.
. menyusui. nyusuan.
susu (bahasa halus dan bahasa sedang) pinareup.
-
susun susun, éntép.
. disusun. disusun, diéntép
. menyusun. nyusun, ngéntép.
. menyusunkan. nyusunkeun.
. susunan. susunan.
susur (tembakau) sisig.
syarat sarat.
syariat saréat.

T
tabah teger.
tabiat adat.
tabrak tubruk, teungar, dupak.
. menabrak. nubruk, neungar.
tabu pamali, cadu.
tabuh tabeuh.
. menabuh. nabeuh.
-
tabung celengan.
. menabung nyengcelengan
tabur awur.
. menabur. ngawur.
. menabur-nabur. ngawur-ngawur.
tadi tadi, tatadi.
. dari tadi. ti tatadi.
-
tadinya tadina.
tahan tahan.
tahan bola supaya berhenti. tengkép.
tahap panta.
tahi tai, waduk (dari bahasa jawa).
. tahi ayam. tai hayam
. tahi kerbau. tai munding
. tahi kuping. tai ceuli.
. tahi kuku. tai kuku, kotoran kuku.
. tahi lalat. karang. = andeng-andeng.
. tahi mata. cileuh
-
tahi lalat karang. lihat karang.
. Nama Désa di Kecamatan Cikarang Utara Kabupatén Bekasi. Cikarang Kota.
. Nama Désa di Kecamatan Karang Bahagia Kabupatén Bekasi.
.. Karang (Anyar, Bahagia, Mukti, Rahayu, Satu, Sentosa, dan Setra)
. Nama Désa di Kecamatan Kedung Waringin Kabupatén Bekasi.
.. Karang (Harum, Mekar, dan Sambung).
. Nama Désa di Kecamatan Pebayuran Kabupatén Bekasi.
.. Karang (Harja, Haur, Jaya, Patri, Reja, dan Segar)
. Nama Kecamatan Di Kabupatén Bekasi.
.. Cikarang (Barat, Pusat, Selatan, Timur dan Utara).
. Nama IbuKota Bekasi. Cikarang.
-
tahu (bahasa kasar) nyaho. jamak2 nyaraho.
. Ketahuan. kanyahoan, katangén.
. pengetahuan. kanyaho.
. merasa tau. nyanyahoanan.
tahu (bahasa sedang) terang. lihat terang.
. ketahuan. katangén.
-
tahu (bahasa halus) uninga.
~ Ibunya belum tahu. Ibuna teu acan uninga.
. ketahuan. kauninga.
. melihat. nguninga.
tahu (makanan) tahu.
tahun taun, warsih (bahasa halus).
. setahun. satahun.
. menahun. nahun.
. tahun baru. taun baru.
-
tajam seukeut. jamak2 sareukeut.
taji siih.
tak = tidak.
tak ada = tidak ada.
tak akan moal, embung, alim (bahasa halus), teu hayang, teu hoyong (bahasa halus).
tak bergigi lemong.
tak bicara (karena malu atau takut) bigeug.
. menjadi tak bicara (karena malu atau takut) ngabigeug.
-
tak pernah tara.
tak seberapa. teu pira.
takabur ujub.
takar taker.
taksir irong.
takut sieun, paur. menakut-nakuti. nyingsieunan.
takut kalah gimir.
-
talas [Colocasia esculenta] taleus. jamak2 taraleus.
tali tali. lihat ikat.
. mengikat. nalian.
. diikatan. ditalian, dibeungkeutan.
. berkaitan, berhubung. patali.
tali (berasal dari bahasa kawi) apus.
. Bambu tali (gigantoehloa apus). awi apus.
. Nama Désa di Kecamatan Banjaran Kabupatén Bandung. Ciapus.
. Nama Désa di Kecamatan Ciomas Kabupatén Bogor. Ciapus
-
tali untuk memikul. salang.
tali besar dadung.
tali pancing. kenur.
takluk taluk.
. menaklukkan. nalukkeun.
. taklukan. patalukan, tatalukan.
-
tamak sarakah.
taman taman.
. Nama Désa di Kecamatan Nagrek Kabupatén Bandung. Citaman.
. 1. Taman Buah Mekarsari di kabupaten Bogor.
. 2. Taman Bunga Nusantara di kabupaten Cianjur.
. 3. Taman Safari Indonesia di kabupaten Bogor.
. 4. Taman Gunung Gede Pangrango di Cipanas, Cianjur.
tamat tamat, cacap.
tamat (tentang baca Al-Quran) hatam.
tambah émboh, tambah, tambih (bahasa halus), jeung, sareng, émboh.
. menambah. nambah, nambih (bahasa halus).
. berduaan atau lebih. sasarengan. lihat dan.
tambat cangcang, cangked.
-
tampak tembong, katara, katawis (bahasa halus).
. menampak. nembong, nembongan.
. menampakkan. nembongkeun.
tampak sebentar elol.
. ditampakkan sebentar. dielolkeun
. menampak sebentar. ngelol.
. menampakkan sebentar. ngelolkeun.
-
tampan kasep. jamak2 karasep. = ganteng.
. mempunyai perasaan tampan. gumasép.
. bakal jadi tampan. pikasépeun
tampar cabok, tampiling, gampleng.
. menampar. nyabok, nampiling.
tampil pidang.
. menampilkan. midangkeun.
tamu sémah, tamu (bahasa halus), tatamu (bahasa halus).
. bertamu. nyemah.
. Kirata sémah : ngahésékeun nu boga imah.
.. artinya : menyusahkan yang punya Rumah.
. kirata tamu : ditata dan dijamu.
-
tanah tanah, taneuh, lemah, lahan.
. tanah air. lemah cai.
tanah air lemah cai.
~ Supaya cinta ke tanah air. supaya cinta ka lemah cai.
tanah darat bekas huma. reuma.
tanah darat yang ditanami bermacam-macam tanaman. kebon. = kebun.
tanah darat yang hanya ditanami padi. huma.
tanah liat lempung.
tanah luas (di depan kecamatan atau Kabupatén). alun-alun.
tanah luas dan rata kebanyakan tumbuh rumput. tegalan.
-
tanah rata di tengah sawah yang tak terjangkau air. tatelar.
tanam pelak. jamak2 parelak.
. menanam. melak. jamak2 marelak.
. menanamnya. melakna. jamak2 marelakna.
. tanami. pelakan. jamak2 parelakan.
. tanaman. pepelakan jamak2.
~ Di halaman rumah penuh oléh tanaman. Di buruan imah pinuh ku pepelakan
tanam padi tanur. jamak2 talanur.
-
tancap tanceb.
. ditancapkan. ditancebkeun. jamak2 di tarancebkeun.
. kata antar. ceb. ceb tanceb, ceb nanceb.
. menancap. nanceb. jamak2 naranceb
. menancapkan. nancebkeun. jamak2 narancebkeun.
tanda tanda, ciri, tawis (bahasa halus), ciciren.
. diberi tanda. dicirian. jamak2 dicaririan.
. menandai. nyirian. jamak2 nyaririan.
. menandakan. nandakeun. nyirikeun.
. kelihatan. kaciri.
-
tanda-tanda kila-kila.
tanda terima tanda tarima.
tandan turuy.
. setandan. saturuy.
. Pisang setandan. Cau saturuy.
tandatangan tandatangan, teken, tawis (bahasa halus).
. menandatangan. nandatangan, nawis, neken.
~ Kepala sekolah harus menanandatangan Perjangjian.
~ ~ Kapala sakola kudu neken Perjangjian.
. tandatangankan. tandatangankeun, tekenkeun, tawiskeun.
-
tanduk kerbau lengkungannya ke bawah. dongkol.
tanduk kerbau lengkungannya ke atas. sanggadulang.
tanduk kerbau lengkungannya ke atas dan lebih besar. japlang,
, atau daplang
tanduk kerbau lenkungannya ke atas dan pendek. cacad.
tanduk kerbau lengkunganya keatas dan kebawah. daringanti
tanduk kerbau ujung lengkungannya ke atas,
, seperti mau nyambung. leker.
-
tang gégép.
tangan leungeun (bahasa kasar), panangan (bahasa halus).
tangan (bahasa kasar sekali) kokod.
tangga tarajé, tétécéan.
tangga (terbuat dari bambu) tarajé.
tangga (rumah) golodog.
-
tanggal1 tanggal, ping (bahasa halus), kaping (bahasa halus).
~ Dari mulai tanggal 13 sampai ke tanggal 15 Agustus 2007.
~ ~ Ti ngawitan ping 13 dugi ka ping 15 Agustus 2007.
tanggal2 (gigil) punglak.
tanggung1 tanggung, tanggel (bahasa halus). jamak2 taranggung.
. menanggung. nanggung, nanggel.
. tanggung jawab. tanggung jawab, tanggel waler (bahasa halus)
tanggung2 kapalang, pameng (bahasa halus).
tanggung jawab. tanggung jawab, tangel waler (bahasa halus).
-
tangis (bahasa kasar) ceurik. jamak2 careurik.
. ditangisi. diceungceurikan.
. menangisi. nyeungceurikan.
. kata antar untuk ceurik. segruk. segruk cerik.
. tangisnya. ceurikna.
tangis (bahasa kasar sekali) léwéh, méwék.
tangis (bahasa halus) nangis.
tangis terus menerus. rungsing.
-
tangkap cerék, téwak.
. menangkap. nyerek, newak.
tangkap (yang dilemparkan) sanggap.
. menangkap (yang dilemparkan) nyanggap.
tangkis takis.
tanpa disuruh. hideng.
-
tante bibi.
tanya (bahasa kasar) tanya. jamak2 taranya
. bertanya. nanya. jamak2 naranya.
~ guru bertanya ke murid. guru nanya ka murid.
. sering tanya. tatanya jamak2.
. dilamar. ditanyaan. jamak2 ditaranyaan.
. menanyakan nanyakeun. jamak2 naranyakan.
-
. apa-apa yang dipakai tanya, tanda tanya. pananya.
. paranormal, dukun, tempat untuk bertanya. pananyaan.
. saling tanya. patanya.
. tanyakan. tanyakeun. jamak2 taranyakeun.
. tidak saling tanya, telah bertengkar. teu patanya.
. titipan pertanyaan. katanyaan.
. dilamar. ditanyaan, dilamar (bahasa halus).
-
tanya (bahasa sedang) taros, tumaros. jamak2 tararos.
. bertanya. naros. jamak2 nararos.
. tanyakan. taroskeun.
. sering tanya. tataros.
. dilamar. ditarosan.
-
. menanyakan naroskeun, tumaros.
. paranormal, dukun. panarosan.
. apa-apa yang dipakai nanya, tanda tanya (?). panaros.
. pertanyaan. patarosan
tanya (bahasa halus) pariksa. lihat periksa.
. bertanya. mariksa.
-
taogé kacambah, togé (dari bahasa Cina). =togé=taugé.
tapé (singkong) peuyeum.
. nama kampung dan di Désa Kecamatan Haurwangi Cianjur.
.. Cipeuyeum, Désa Cipeuyem.
.. http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&q=cipeuyeum&meta=&btnG=Penelusuran+Google
... Sekitar 12,800 hasil (0.15 detik)
. membuat tapé. meuyeum.
tapi tapi, nanging (bahasa halus).
-
tarawih tarawéh.
tari igel, ibing (bahasa halus).
. ditarikan. diigelkeun, diibingkeun.
. jamak2 irigel, aribing.
. menari ngigel, ngibing.
.. jamak2 ngarigel, ngaribing.
. nama tarian sunda.
.. Jaipong.
.. Ketuk Tilu.
.. ronggéng
tarip harga, pangaos (bahasa halus).
-
tarik tarik, betot, bedol (dari bahasa Cirebon).
. menarik. narik, metot.
. ditarik. ditarik, dibetot.
. tolong ditarik. pangbedolkeun. pangnarikkeun
tarik (kepinggir) kenyang.
tarik (makanan) bita.
. tertarik. kabita.
tarik (satu persatu) dudut.
tarik (yang kenyal) benyéng.
taring sihung.
. bawang satu buah. bawang sasihung.
-
taruh teundeun (bahasa kasar), simpen (bahasa halus dan sedang).
, = simpan.
. disimpan diteundeun, disimpen. jamak2 ditareundeun, disarimpen.
. menyimpan neundeun, nyimpen. jamak2 nareundeun, nyarimpen.
. menyimpankan neundeunkeun, nyimpenkeun. nareundeunkeun,
, nyarimpenkeun.
. tersimpan kateundeun, kasimpen. katareundeun, kasarimpen
taruhan tarohan.
tarum [Indigofera arrecta] tarum.
. Nama Kelurahan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
.. Kelurahan Citarum.
. nama Sungai di Bandung. Sungai Citarum.
tas tas.
tasbih tasbé.
-
tatap teuteup, pelong.
. menatap. neuteup, melong.
tatap dan marah. puncereng.
taugé kacambah, togé (dari bahasa Cina). =togé=taogé.
tawa (bahasa kasar dan sedang) {to laugh, to smile} seuri.
. jamak2 sareuri.
. jamak3 saleuri.
. jamak4 sura-seuri.
. ditertawakan. diseungseurikeun.
.. dari kata dasar seri. di-seung-seuri-keun
.. jamak7 disaleungseurikeun. di-s-al-eung-seuri-keun
. menertawai. = menertawakan.
. menertawakan. nyeungseurikeun. jamak7 nyaleungserikeun.
. mengakibatkan menjadi tertawa. pikaseurieun.
. tertawa. jamak1 seuseurian. jamak2 saleuserian.
tawa (bahasa halus) gumujeng. jamak2 garumujeng.
. ditertawakan. digumujengkeun. jamak2 digarumujengkeun.
. menertawakan. ngagumejengkeun. jamak2 ngagarumejengkeun.
-
tawa keras bersamaan. ager-ageran.
tawar1 (rasa) hambar. jamak2 harambar.
tawar2 tawar, pundut (bahasa halus), tawis (bahasa halus).
. menawar nawar, nawis, mundut.
tawas toas.
tawekal tawakal.
tawon nyiruan.
tayang pinton.
-
tebak-tebakan tatarucingan.
tebal kandel. jamak2 karandel.
. babasan : kandel kulit beunget. tebal kulit muka.
~ ~ tidak punya malu.
tebang tuar. jamak2 talua.
. ditebang. dituar. jamak2 ditaluar
. menebang. nuar. jamak2 naluar.
-
tebas kadék. jamak2 karadék.
tebar awur.
tebing gawir. jamak2 galawir.
tebu tiwu.
teduh iuh. jamak2 ariuh.
. berteduh. ngiuhan.
teduh dan rimbun. hieum.
-
tegak ajeg. jamak2 arajek.
tegap tegep.
tegel tehel.
teguh panjeg. jamak2 paranjek.
tegur tegor.
. menegur. negor.
teka-teki tarucing. jamak tatarucingan.
. tatarucingan sunda.
.. atahna hipu, asakna teuas ? Kenténg.
tekan teken, pencét, teueul.
tekun leukeun.
-
teladan tuladan.
telan teureuy, legleg, teleg, telen (bahasa halus)
telaga talaga, situ. = danau=situ.
telah enggeus, geus.
-
telan teureuy, telen (bahasa halus), legleg, teleg.
. ditelan. diteureuy.
. ditelan bulat-bulat. diteureuy buleud.
. menelan. neureuy, nelen, ngalegleg, neleg.
telanjang taranjang, wuwuda (bahasa halus)
. ditelanjangi. ditaranjangan.
. menelanjangi. naranjangan.
. tertelanjangi. katarajangan.
telajang (bahasa anak-anak) bulucun.
-
telanjang (kebiasaan) ulutud.
telanjang (mulai dari kepala sampai pusar) buligir, lugay (bahasa halus).
. jamak2 baluligir.
telapak dampal. jamak2 darampal.
teledor talédor.
telentang tangkarak.
-
telih tembolok.
telinga (bahasa halus) cepil.
telinga (bahasa kasar dan bahasa sedang) ceuli.
telinga (bahasa kasar sekali) jejebir, gegeber.
teliti taliti.
-
telungkup tangkub, dapang. jamak2 narangkub.
. nama gunung di Badung. Tangkuban perahu.
.. http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Tangkuban_Parahu.jpg
. menelungkup. nangkub.
telunjuk curuk.
telur endog.
. bertelur. ngendog.
telur busuk. kacingcalang.
telur kutu rambut. lisa, endog kutu.
telusur papay. jamak2 parapay.
-
teman batur, réncang (bahasa halus), kanca, mitra, sobat.
. temani. baruran, rencangan.
. temannya. baturan, rencangna.
. teman-teman. babaturan.
. teman-temannya. babaturanna.
. menemani. maturan, ngarencangan.
-
teman (tentang permainan, kumpulan) balad.
tembaga tambaga.
tembakau [Nicotiana tabacum] bako.
tembem (tentang pipi) kebi, kembu.
tembolok burih.
tembus parat.
-
tempat tempat, wadah.
. ditempati. ditempatan. jamak2 ditarempatan.'
~ Kamar-kamar yang kosong sudah ditempati tamu-tamu.
~ ~ kamar-kamar anu karosong geus ditarempatan para tamu.
. menempati. nempatan. jamak2 narempatan.
. menempatkan. nempatkeun. jamak2 narempatkeun.
. ketempati. katempatan.
. penempatan.
. setempat. satempat.
. tempat untuk ditempati. patempatan.
. tempatnya. tempatna.
-
tempat cuci tangan. kobokan.
tempat khusus. paranti.
tempat kurung ikan di sungai. keramba.
tempat ludah tampolong, pangludahan, tempat ludah.
tempat membakar kemenyan. parukuyan.
tempat tidur. ranjang, pangsaréan, dipan, katil (bahasa halus).
. Nama Désa dan Kecamatan di Kabupatén Cianjur. Désa Ciranjang, , Kecamatan Ciranjang.
tempayan gentong, buyung. = gentong.
-
tempeleng tampiling, cabok.
. menempeléng. nampiling, nyabok..
. kata antar untuk cabok. bok. bok nyabok.
tempolong tampolong.
tempurung {the shell of a cocoanut} batok.
. Nama Désa Di Kecamatan Cibungbulang Kabupatén Bogor.
.. Cibatok 1 dan Cibatok 2.
-
temu timu, panggih, amprok, tepung.
. ketemu. katimu, kapanggih, kapendak.
. menemukan nimu, mangih, mendak.
. bertemu papanggih.
temu (bahasa halus) tepang, pendak (bahasa halus).
. Menemui. nepangan, mendakan.
-
tenaga tanaga, tanagi (bahasa halus).
tenaga besar bedas.
tenang reugreug, ayem.
tenar kasohor, kawentar, kaceluk.
-
tendang sépak, tajong, téjéh.
. di
. menendang. nyépak, najong. jamak2 nyarepak, narajong.
tendang ke atas. talapung.
. menendang ke atas. nalapung.
tendang ke samping atau ke belakang. téjéh.
. menendang ke samping atau ke belakang. néjéh.
-
tengadah tanggah.
tengadah (sedikit). dangah.
tengah tengah, puseur. aktif nengah.
~ tengah malam sedang sepi. Tengah peuting keur jeplang-jempling.
. penengah. panengah.
-
tenggelam teuleum, lelep. jamak2 tareuleum.
. menenggelamkan. neuleumkeun, ngalelepkeun.
. tenggelamnya. teuleumna, ngalelepna.
. ditenggelamkan. diteleumkeun, dilelepkeum.
tenggiling = trenggiling.
tenggorokan tikoro.
-
tengik tengi.
tengkar (mulut) cékcok, paséa, cogrék, gétréng. jamak2 paraséa.
tengkorak tangkorak, babatok.
tengkuk punduk. = kuduk.
-
tengkurap tangkub. jamak2 tarangkub.
. benda yang sudah tengkurap. tangkuban.
.. sebelum meletus seperti perahu terbalik atau tengkurap.
... tangkuban parahu.
.. Nama Gunung di Bandung. Tangkuban Perahu.
. menengkurap. nangkub.
. menengkurapkan. nangkuban.
. tengkurapkan. tangkubkeun.
-
tenis meja pingpong.
tentang ngeunaan.
tentara tentara.
tentram tengtrem.
tentu pasti, tangtu, tangtos (bahasa halus), puguh.
. ditentukan. ditangtukeun, di tangtoskeun.
. ketentuan. katangtuan, katangtosan.
. menentukan. nantukeun, nangtoskeun.
. Nama Desa di Kecamatan Pangantikan Kabupaten Bandung.
.. Desa Citangtu.
~ Untuk menentukan awal bulan. Pikeun nangtukeun awal bulan.
. ketentuan. katangtuan, katangtosan.
~ Ketentuan awal hari puasa suka beda-beda. Katangtosan awal dinten saum sok benten-benten.
tenun tinun.
-
tepat jangkep.
tepi sisi.
tepung tipung, aci.
. ci- singkatan dari aci yang berarti  tepung.
.. cilok. aci dicolok.
.. cimol. aci digemol.
.. cireng. aci digoreng.
tepuk tepak.
. menepuk. nepak.
tepuk tangan keprok, émprak. jamak2 kareprok.
~ Bertepuk tangan. ngeprokan.
tepus [Achasma megalocheilos] tepus.
. Nama Sungai Di Kota Bandung. Citepus.
-
ter1- ka-. awalan membentuk kata kerja menjadi kata kerja pasif yang berarti tidak disengaja mengerjakan tersebut.
. terbakar. kaduruk, kabeuleum.
. tertulis. katulis, kaserat (bahasa halus).
. termasuk. kaasup, kalebet (bahasa halus).
. terkait. kakait.
. terpaksa. kapaksa.
. terasa. karasa.
. tertendang. katajong.
-
ter2- pang+na. Konfiks yang membentuk kata sifat yang artinya mempunyai sifat yang paling tersebut.
(ter- + kata sifat = pang + kata sifat + na.)
. teratas. pangluhurna, paling luhur, anu leuwih luhur.
. terawét. pangawétna, paling awét, anu leuwih awét.
. terbagus. pangalusna, panghadéna, pangsaéna (bahasa halus).
. terbau. pangbauna.
. terbawah. panghandapna.
-
. terbesar. pangagungna.
.. Yang terbesar sepropinsi adalah Gubernur.
.. artinya: Anu pangagungna sapropinsi nyaeta Gupernur.
. terbodoh. pangbodona. terbodoh sekali. pangbodo-bodona.
. terdekat. pangdeukeutna, pangcaketna (bahasa halus dan bahasa sedang). lihat dekat
. terdulu. pangbaheulana.
. terénak. panggeunahna.
-
. terhina. panghinana.
. terkaya. pangbeungharna.
. terkeras. pangteuana.
. terlama. panglilana, panglamina (bahasa halus).
. terlucu. panglucuna.
-
. termérah. pangbeureumna.
. termiskin. pangmiskinna.
. termuda. pangngorana, panganomna (bahasa halus).
. terpandai. pangpinterna
. terpintar. pangpinterna.
. terputih. pangbodasna.
-
. tersisi. pangsisina.
. tertajam. pangseukeutna.
. tertinggi. pangluhurna.
. tertua. pangkolotna, pangsepuhna (bahasa halus).
. terujung. pangtungtungna.
. terwangi. pangseungitna.
-
terakhir bocét, pamungkas. jamak2 barocét.
terampil binangkit.
terang caang, mabra, mencrang. jamak2 caraang.
. kata antar untuk caang. bray. Bray caang.
. terang bulan empat belas. Caang bulan opat belas.
terang benderang. mabra.
teras tepas, émpér. jamak2 tarepas.
terasa karasa.
terasi tarasi.
terasi campuran. délan.
teratai taraté.
terawih tarawéh.
-
terbahak-bahak. nyakakak, ngabarakatak.
terbalik tibalik, poréat.
. Nama Désa di Kecamatan Ciléngkrang Kabupatén Bandung. Ciporéat.
terbang apung, hiber. jamak2 ngarapung, haliber (beterbangan).
. menerbangkan. ngapungkeun, ngahiberkeun.
. kata antar untuk hiber. ber. ber hiber.
. kata antar untuk ngapung. pung. Pung ngapung.
-
terbawa kabawa, kacandak.
terbeli kabeuli.
terbilang kawilang.
terbit buku. medal.
~ Bukunya sudah terbit ada opat judul. Bukuna geus medal opat judul.
-
terbit matahari. bijil, meleték.
~ Matahari mulai terbit. Panonpoe mimiti bijil.
terburu-buru rusuh.
tergantung gumantung.
tergerai ngarumbay. =terurai
tergoda kagoda.
-
teri [Stolephorus] teri.
teriak gorowok, corowok. jamak2 gararowok
. berteriak. ngagorowok. jamak2 ngagarorok.
terigu tarigu.
terik matahari moncorong.
-
terima tarima, tampa, tampi (bahasa halus) .
. menerima. narima.
. keterima. katarima.
terimakasih nuhun.
teringat-ingat kasuat-suat.
terjadi lumangsung.
terjemah tarjamah.
terjemahan tarjamahan.
-
terka teguh.
terkait kakait.
terkam kerekeb.
terkejut reuwas. jamak2 rareuwas.
terkenal kawéntar, kasohor, kakoncara, katelah, kaceluk.
~ Terkenalnya jadi pengarang dan wartawan. sohorna jadi pangarang jeun wartawan.
-
terkulai (badan) sangsaya.
. aktif nyangsaya.
terlalu teuing.
~ Jangan pulang terlalu malam. Tong balik peuting teuing.
terlentang nangkarak. jamak2 narangkarak.
terlentang kaki dibuka lebar. dangkak.
terlihat katara (bahasa kasar), katawis (bahasa halus dan sedang).
-
termasuk kaasup (bahasa kasar), kalebet (bahasa halus dan sedang)).
termasur kawéntar, kasohor, kakoncara, katelah, kaceluk.
ternak ingon.
terobos torobos.
. menerobos. norobos.
teropong kékeran.
terowongan torowongan.
-
terpakai kapaké, kagaleuh (bahasa halus).
terpaksa kapaksa.
terpelesét tikosewad.
terpikat kapincut.
-
tersambar kabentar.
tersambung kasambung.
tersandung titajong.
tersangkut nyangsang.
tersedu-sedu. sesegruk.
-
tersiar geunjleung.
tertarik kabita.
tertawa seuseurian.
tertawa kecil bléngéh.
tertawa kemalu-maluan alangah-éléngéh.
tertib tartib.
tertipu kabelejog.
tertinggal katinggaleun, kakantun.
-
terung [Solanum torvum] térong.
terurai ngarumbay. =tergerai.
. rambut panjang yang terurai. rambut panjang nu ngarumbay.
terus terus, teras (bahasa halus), tuluy, lajeng (bahasa halus).
. meneruskan. neruskeun, neraskeun, nuluykeun.
. Nama desa di Kecamatan Malambong Kabupaten Garut.
terus terang balaka, wakca.
terus menerus haben, terus-terusan, teras-terasan (bahasa halus).
terus-terusan haben, terus-terusan, teras-terasan (bahasa halus).
-
tetangga tatangga, tatanggi (bahasa halus).
. bertamu ke tetangga. natangga.
tetap angger, tetep, maneuh, mayeng.
. menetap. netep.
tetas pegar.
tetapi tapi, nanging (bahasa halus).
téga (kata sifat) tega, luas.
. luas dalam bahasa indonesia =ukurannya besar.
téh entéh.
-
téko (untuk tempat air minum) téko.
. Nama Désa di Kecamatan Cisarua Kabupatén Bogor. Citéko
témpo témpo, sarantos (bahasa halus).
téngok lieuk. jamak2 lalieuk.
. menéngok. ngalieuk. jamak2 ngalalieuk.
. téngok kiri kanan lebih dari satu kali jamak4 luak-lieuk.
tétés keclak, tétés, curucud.
. menetes. nétés, ngeclak, nyurucud.
. setétés. sakeclak, satétés.
tétés mata. peureuh.
. obat tetes mata. ubar peureuh.
-
tiada eweuh, teu aya (bahasa halus). =tidak ada.
. ditiadakan. dieuweuhkeun, diteu ayakeun.
. meniadakan. ngeuweuhkeun.
tiap unggal, saban.
tiang tihang.
-
tiap unggal, saban.
. baris ke empat lagu bubuy bulan. unggal bulan.
. baris ke lima lagu bubuy bulan. unggal bulan abdi teang.
.. artinya : tiap bulan saya cari.
. Masyarakat tiap tahun harus (saja) membeli buku.
.. Masarakat saban taun kudu wae meulian buku.
-
tiarap dapang.
. bertiarap. ngadapang.
tiba nepi, dugi, dongkap, sumping.
tiba (tentang waktu) cunduk.
tiba-tiba ujug-ujug, dumadakan.
Tiba-tiba saya ingat ke buku. Dumadakan kuring inget kana buku.
-
tidak henteu, teu (singkatan dari henteu).
tidak ada. euweuh, teu aya (bahasa halus), saar .
. jamak2 areuweuh. lihat tiada.
. tidak ada lawan kata ada (bahasa kasar) euweuh sabalikna aya.
. tidak ada lawan kata ada (bahasa halus) teu aya sabalikna nyondong.
. menghilangkan. ngeuweuhkeun, nyaarkeun.
. sudah meningggal dunia. geus euweuh dikieuna.
. tak percaya karena dibilang tidak ada. teu beunang dieuweuh-euweuh.
. Nama kampung di Désa Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi Kabupatén Cianjur. .. Kampung Cisaar.
. Babasan : Euweuh élmu panungtungan. tidak ada ilmu terakhir.
-
tidak ada (bahasa halus) teu aya, taya (singkatan dari teu aya), seweng.
tidak ada (bahasa kasar) suwung.
tidak ada ekornya. tukung.
tidak ada giginya. lémong.
tidak akan. moal. jamak2 maroal.
-
tidak bawa apa-apa. léngoh. jamak2 laléngoh.
tidak berkedip karena héran. olohok. jamak2 arolohok.
. bunga durian. olohok.
tidak bersih (dari sampah). bala.
tidak boleh. ulah, teu kénging. = jangan.
tidak gesit. talangké.
tidak jadi. batal.
tidak jelas menyebut huruf R. cadél. jamak2 caradél.
-
tidak kenal. bireuk.
~ Tidak akan ada yang tidak kenal. Moal aya nu bireuk.
tidak licin. pered.
tidak mau. mumul, embung, alim (bahasa sedang), teu kersa (bahasa halus), sangeuk.
tidak mau bayar utang. jeblug.
tidak menarik (tentang tontonan) camplang.
tidak pernah. tara.
-
tidak seberapa. teu pati, teu patos (bahasa halus)
tidak sopan. cologog. jamak2 carologog.
tidak suka. cua, ijid, ngéwa. jamak2 carua, arijid, ngaréwa.
tidak tahu. teuing, duka (bahasa halus).
. duka dalam bahasa indonesia = sedih.
tidak tahu sopan santun. belegug.
tidak tidur. nyaring, teu acan kulem (bahasa halus).
tidak tidur (bahasa kasar sekali) can héés, can molor.
tidak umum mahiwal.
-
tidur (bahasa anak-anak) bobo. jamak2 barobo.
. lapuk. bobo (homonim).
tidur (bahasa halus) kulem. jamak2 karulem.
tidur (bahasa kasar dan bahasa penengah) saré.
. jamak2 sararé.
. meniduri. nyaréan.
. menidurkan. nyarékeun.
. makam, kuburan. pasaréan.
. tempat untuk tidur. pangsaréan.
. tidak tidur benar, istirahat. sasarean.
-
tidur (bahasa kasar sekali) molor, héés.
tidur (bahasa sedang) ébog, mondok.
tidur di tempat waktu bertamu. ngendong, ngarereb, meuting, kulem (bahasa halus).
tidur nyenyak. pules, tibra, geubra, ngageubra, guher, ngaguher.
. lawan kata. guligah.
tidur-tiduran gégéléhéan, kekedengan, leleson(bahasa halus)
-
tiga (3) tilu.
. bertiga {in a group of three}. tiluan.
. duapuluh tiga. tilu likur
. ketiga {third} katilu.
. ketiga-tiganya. tiluannana.
. nama tarian sunda. Ketuk Tilu.
. satu, dua, tiga {one, two, three}. hiji, dua, tilu.
. sapertiga. sapertilu.
. tiga puluh {thirty}. tilu puluh.
. untuk tiga orang. tiluanun.
tiga bulan setengah (kurang lebih). saumur jagung.
tiga puluh senti meter (30 cm). sakaki.
tikam tubles.
. menikam. nubles.
-
tikar samak, amparan (bahasa halus). jamak2 saramak.
. pakai tikar. disamakan.
tikus { mouse, Rat} beurit.
tilam ampar.
timbangan dacin.
timpa tinggang.
. ditimpa. ditinggang.
. menimpa. ninggang
. tertimpa. katinggang
-
timpang ingkud, cingked.
timun [Cucumis sativus] bonteng, timun. =mentimun
timur wetan. jamak2 waretan.
. menghadap timur, menuju timur. ngétan.
. lawan kata kulon. = barat.
. orang yang ada di timur. urang wétan.
. berada di timur. wétaneun.
-
tindas tindes.
. ditindas. ditindes.
. menindas. nindes.
. suka menindas. ninDésan.
. tertindas. katindes.
-
tindih tindih.
. menindih. nindih
tinggal1 linggih.
. tinggalnya dimana. linggihna dimana.
tinggal2 tinggal, kari, kantun (bahasa halus dan sedang).
. meninggal. ninggal, ngantun.
. meninggalkan. ninggalkeun, ngantunkeun
-
tinggi (tentang tempat) luhur.
. paling tinggi. pangluhurna.
tinggi (tentang ukuran tubuh) jangkung.
. tambah tinggi. ngajangkungan.
tinggi derajat luhung.
tinggi kurus. jangkorang.
tingkah-laku lampah, talajak, réngkak, polah. = ulah.
tingkat tingkat
. setingkat. satingkat.
-
tinja tai, waduk, caduk.
tinju boksen, tonjok.
. ditinju. ditonjok.
. meninju. nonjok.
tinta mangsi. jamak2 marangsi. =dawat.
-
tipis ipis. jamak2 aripis.
. babasan : ipis biwir=tipis bibir. artinya : gampang menangis.
. menipis. ngipisan.
tipu tipu, belejog.
. menipu. nipu.
. tertipu. katipu, kabelejog.
~ Sudah dua kali tertipu. Geus dua kali katipu.
-
tiri teré, kawalon (bahasa halus).
. anak tiri. anak téré.
tiru tiron. meniru. niron.
titik titik, peun.
titip titip, pihapé, wiat (bahasa halus).
. menitip. nitip, mihapé, ngawiat.
titip pesan talatah.
-
tiup tiup.
. meniup. niup.
~ Sedang meniupi supaya dingin. Eukeur niupan sina tiis.
. tiupi. tiupan.
~ Tiupi supaya dingin.Tiupan sina tiis.
-
togé kacambah, togé. =taogé=taugé.
tokoh inohong.
tolak tampik. jamak2 tarampik.
tolak-belakang palingpang.
. bertolak-belakang. papalimpang.
toléh lieuk. menoléh. ngalieuk.
-
tolol bodo, belegug, boloho, belet. jamak2 barodo, bareleguk, baroloho, barelet.
tolong tulung, bantos (bahasa halus).
. ditolong. ditulung.
. menolong. nulung, nulungan, ngabantos, ngabantosan.
. pertolongan. bantosan, pitulung.
. saling tolong. silih tulung.
. tertolong. katulung, katulungan.
-
tombak tumbak.
tongkat iteuk, teteken (bahasa halus).
tongkol (jagung) jagang. = bagal.
tonggak patok.
tonggos tonggar.
tonjol tonjol. = jendul.
. ditonjolkan. ditonjolkeun.
. menonjol. nonjol.
. menonjolkan. nonjolkeun.
-
tonton tonton, lalajo, pinton (bahasa halus).
. menonton. nonton, lalajo.
. tontonan. tontonan.
topeng kedok.
topi kopéah, kerepus. peci, laken.
topi (anyaman) dudukuy, tudung (bahasa halus).
toréh turih.
totok totog.
trengiling [manis javanica] peusing. = tenggiling
-
tua kolot, sepuh (bahasa halus).
tuan juragan, agan (singkatan dari Juragan), gan (singkatan dari Juragan)
tuan rumah pribumi.
tuang ( bahasa kasar) cici.
. dituangkan. dicicikeun.
. menuangkan. nyicikeun.
. tuangkan. cicikeun.
. tuang dalam bahasa sunda halus = makan.
tuang (bahasa halus dan bahasa sedang) pair.
-
tuang air mendidih kepada sesuatu. léob.
. menuang air mendidih kepada sesuatu. ngaléob.
tubuh awak, waragad. jamak2 arawak.
tuduh tuduh.
. menuduh. nuduh
tugas pancén.
. bertugas. mancén.
tuhan gusti.
tuju tuju, jugjug.
. menuju. nuju.
~ Di jakan menuju ke Kantor. Di jalan nuju ka kantor
. menyetujui. nyatujuan.
. sedang. eukeur, nuju (bahasa halus).
. semua setuju. panuju.
. setuju. satuju.
. tujuan. tujuan
-
tujuh (7) {seven} tujuh.
. tujuh belas. tujuh welas.
. ketujuh. katujuh.
. tujuh orang. tujuhan.
. hari ketujuh. tujuhna.
-
tukar tukeur, hili, liron (bahasa halus), gentos (bahasa halus).
. tertukar. patukeur, pahili, paliron, pagentos.
. saling tukar. tutukeuran.
tukang juru.
tukik tutug.
.menukik. nutug.
tulang balung (berasal dari bahasa Jawa).
. Nama Désa Di Kecamatan Cijeruk Kabupatén Bogor. Cibalung.
-
tulang kering bincurang.
tulang lunak. tulang rangu, jajando.
tukang tukang, juru.
. tukang adan atau azan. modin.
. tukang ambil ikan di laut. pamayang.
. tukang berburu. pamatang, paninggaran.
. tukang keluar masuk hutan. pangalasan.
. tukang keramik. anjun.
-
. tukang masak. koki.
. tukang membantu melakhirkan. paraji.
. tukang membuat barang dari tembaga, kaléng. paledang.
. tukang membuat barang dari besi. panday. = pandai.
. tukang membuat gula atau nyadap. paneresan, panderesan, panyadapan.
. tukang membuat perhiasan dari emas. kamasan.
-
. tukang memukul beduk. merebot.
. tukang menaklukkan binatang buas. malim.
. tukang mencuci pakaian. minatu.
. tukang mengusir gajah. Sarati.
. tukang selam. palika, tukang teuleum.
. tukang sembelih binatang peliharaan. jagal.
. tukang sunat. paraji sunat, tukang nyunatan.
-
tular tépa. jamak2 tarépa.
. menular. népa.
tulén tulén.
tuli (bahasa kasar) torék, teu ngadéngé. jamak2 tarorék.
. pura-pura tuli. totorékan.
. menjadi tuli. katorékan.
. tak mau dengar nasihat. norék.
-
tuli (bahasa sedang) teu nguping.
tuli (bahasa halus) teu ngadangu.
tulis (bahasa kasar) {write} tulis. lihat surat.
. ditolong menuliskan. dipangnuliskeun. jamak2 dipangnaruliskeun.
. ditulis. ditulis. jamak2 ditarulis.
. ditulisi. ditulisan. jamak2 disareratan.
-
. ditulisinya. ditulisanna. jamak2 ditarulisanna.
. ditulisnya. ditulisna. jamak2 ditarulisna.
. dituliskan. dituliskeun. jamak2 ditaruliskeun.
. jamak4 tulas-tulis.
. Méja tulis. Méja tulis.
-
. menulis. nulis.
. menulisi. nulisan. jamak2 nyareratan.
. menulisinya. nulisanna. jamak2 narulisanna.
. menuliskan. nuliskeun. jamak2 naruliskeun.
. menulisnya. nulisna. jamak2 narulisna.
~ Menulisnya pakai huruf kecil. Nulisna make aksara leutik.
-
. saling tulis. silihtulis. jamak2 silihtarulis.
. tolong tuliskan. pangnuliskeun. jamak2 pangnaruliskeun.
. tulisan (kata benda). tulisan. jamak2 tarulisan.
. tulisannya. tulisanna. jamak2 tarulisanna.
. tulisi (kata kerja). tulisan. jamak2 tarulisan.
-
. tuliskan. tuliskeun. jamak2 sareratkeun.
. tertulis. katulis. jamak2 katarulis
. tertuliskan. katuliskeun. jamak2 kataruliskeun.
. tertulisnya. katulisna. jamak2 katarulisna.
. yang akan ditulis. tuliseun. jamak2 taruliseun.
-
tulis (bahasa halus dan bahasa sedang) serat. jamak2 sarerat. lihat surat
. ditolong menuliskan. dipangnyeratkeun. jamak2 dipangnyareratkeun.
. ditulis. diserat. jamak2 disarerat.
. ditulisi. diseratan. jamak2 disareratan.
. ditulisinya. diseratanna. jamak2 didisaretanna.
. dituliskan. diseratkeun. jamak2 disareratkeun.
. ditulisnya. diseratna. jamak2 disareratna
-
. jamak4 surat-serat.
. menolong menuliskan. mangnyeratkeun. jamak2 mangnyareratkeun.
. ++ mangnyeratankeun.
. menulis. nyerat. jamak2 nyarerat.
. menulisi.nyeratan. jamak2 nyareratan.
. menulisinya. nyeratanna. jamak2 nyareratanna.
-
. menuliskan. nyeratkeun. jamak2 nyareratkeun.
. menulisnya. nyeratna. jamak2 nyanyeratna.
. saling tulis. silihserat. jamak2 silihsarerat.
. tolong menuliskan. pangnyeratkeun. jamak2 pangnyareratkeun.
-
. tulisan (kata benda). seratan. jamak2 sareratan.
. tulisannya. seratanna. jamak2 sareratanna.
. tulisi (kata kerja). seratan. jamak2 sareratan
. tuliskan. seratkeun. jamak2 sareratkeun.
. tertulis. kaserat. jamak2 kasarerat
. tertuliskan. kaseratkeun. jamak2 kasareratkeun.
. tertulisnya. kaseratna. jamak2 kaseratna.
. yang akan ditulis. serateun. jamak2 sarerateun.
-
tulisan tulisan, seratan (bahasa halus).
~ Tulisan bapak saya bagus sekali. Seratan pun bapa saé pisan.
-
tumbuh jadi.
tumbuk (memakai alu) tutu.
. menumbuk. nutu.
. ditumbuki. ditutuan.
tumbuk (memakai ulekan). rendos. jamak2 raréndos
. Menumbuk. ngarendos. jamak2 raréndos.
tumit keuneung.
tumpah bahé.
tunai kontan.
tunas sirung.
tunda tunda. jamak2 tarunda.
. menunda. nunda. jamak2 narunda.
tunduk tungkul.
-
tumbang rungkad.
tumbuh jadi.
tumbuh-tumbuhan tutuwuhan.
tumbuk tutu, bebek, rieus.
. menumbuk. nutu, ngabebek, ngarieus.
.. menumbuk padi. nutu paré
-
tumit keuneung.
tumpah bahé. jamak2 barahé.
. kata antar untuk bahé. blok. Blok bahé.
. menumpahkan. mahékeun.
tumpas tumpes.
tumpul mintul, medu. jamak2 marintul.
-
tunai kontan.
tunangan papacangan, tunangan (bahasa halus).
. tunangannya. papacanganna, tunanganna.
tunas sirung. jamak2 sarirung.
tunda tunda.
. menunda. nunda.
tunduk manut. jamak2 maranut.
tunduk (kepala) tungkul. jamak2 tarungkul.
-
tungging tonggéng.
. menungging. nonggéng.
tunggu tunggu, dago, anti, antos (bahasa halus). jamak2 narunggu, daragoan, arantos.
. menunggu. nunggu, ngadago, nganti, ngantos.
. menunggui. nungguan, ngadagoan, ngantosan
tungku hawu.
-
tunjuk tuduh, tunjuk.
. ditunjuk. dituduh, ditunjuk.
. ditunjukkan. dituduhkeun, ditunjukkeun.
. menunjuk. nuduh, nunjuk.
. menunjukkan. nuduhkeun, nunjukkeun.
. tunjukkan. tunjukeun, tuduhkeun.
. petunjuk. pituduh.
-
tuntun tungtun.
. menuntun. nungtun.
tupai [sciurus notatus] bajing.
turun (bahasa halus) lungsur.
~ Mau turun dimana ? Badé lungsur dimana ?
-
turun (bahasa kasar) turun. jamak2. tarurun.
~ Bapak turun disini saja. Bapa turun didieu waé.
. berurutan. nungturun.
. menconték, menyalin. nurun.
. keturunan. katurunan.
-
. turunan. turunan.
. turunkan. turunkeun
. tempat untuk turun. tungturunan.
. lawan kata. taék, unggah.
. kata antar untuk turun. jrut. jrut turun.
-
turun (tentang jalan) pudun.
. menurun. mudun.
. bagian jalan yang turun. pudunan atau pupudunan.
. lawan kata. nanjak.
turun dari géndongan. écag.
. menurunkan dari géndongan. ngécagkeun
turun ke air. anclub.
turun-naik. turun-unggah.
turun sambil loncat. ajrut.
turut turut, tumut (bahasa halus).
-
tusuk tojos, colok.
. menusuk. nojos, nyolok. jamak2 narojos, nyarolok
. tertusuk. katojos, kacolok. jamak2 katarojos, kacarolok
. ditusuk. ditojos, dicolok. jamak2 ditarojos, di carolok.
tusuk (untuk yang kecil) colok. = coblos.
-
tusuk (biasanya yang besar seperti pisau) tubles.
. menusuk. nubles. jamak2 narubles.
. tertusuk. katubles. jamak2 katarubles
. ditusuk. ditubles. jamak2 ditarubles
tusuk (biasanya untuk kaki) cugak.
. tertusuk. kacugak. jamak2 kacarugak
-
tusuk (biasa yang lebih kecil) sura.
. tertusuk kasura. kasarura.
tutup turub, tutup, peungpeuk, kekeb.
. menutupi. nuruban, nutupan, meungpeukan.
. menutup. nutup, meungpeukan.
. tutupi. turuban, tutupan.
tutup mata dengan dua belah tangan. peungpeun.
. menutup mata dengan dua belah tangan. meungpeun.
-
tutup (tentang pintu) peundeut.
. menutup meundeut.
tutup mulut balem.
turut milu.
tusuk tojos, tubles.

U
ua ua, toa.
. ua laki-laki. ua pameget.
. ua perempuan. ua istri.
uap sa'ab
uang duit, artos (bahasa halus), arta.
. bakal jadi uang. piduiteun, piartoseun.
. diuangkan. diduitkeun, diartoskeun.
. menguangkan. ngaduitkeun.
. pakai uang, ada uangnya. duitan, artosan.
. uang kembalian. pamulangan.
. uang muka. panjer.
. uang-uangan. duduitan, aartosan.
-
uang (bahasa untuk anak-anak) cicis.
uang kecil receh, artos alit (bahasa halus).
uang logam recéh, kencring.
ubah obah.
uban huis, salalatu (bahasa halus).
-
ubah robah, robih (bahasa halus dan sedang).
ubi hui.
. ubi cilembu. hui cilembu.
ubi jalar hui boléd.
ubun-ubun embun-embunan.
udang [Crustacea] hurang.
udang kecil. rarong.
-
udang laut kecil. rebon.
. Nama Kabupatén di Provinsi Jawa Barat.
.. Kabupatén Cirebon (2 April 1482). .. www.cirebonkab.go.id
. Nama Kecamatan di Cirebon.
.. Kecamatan Cirebon (Barat, utara dan Selatan). . Nama kota di di Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon.
.. www.cirebonkota.go.id
udara hawa.
udel (bahasa kasar dan bahasa sedang) budjal.
udel (bahasa halus) udel, puseur.
-
uir-uir tonggérét.
ujar saur (bahasa halus).Kabupatén
ujung tungtung, congo, bocét (biasanya nilai).
Ujung rambut. Tungtung buuk.
. ujungnya. tungtungna, congona.
-
ukur ukur. jamak2 arukur.
. mengukur. ngukur.
ukuran ukuran.
ukuran dua tangan (lurus bahu) sadeupa.
ukuran satu tangan (lurus bahu) setengah deupa.
ukuran tangan di tekuk sikunya sasiku.
-
ulah lampah, talajak, réngkak, polah. = tingkah laku.
ular oray.
ulat {maggot} bilatung, hileud.
ulat bambu cangkilung.
ulek uleg.
ulekan mutu.
uli ulén
-
umbi hui, beuti.
umbi-umbian beubeutian.
umbut humbut.
umpama upama, upami (bahasa halus).
umpan eupan.
umpet kumpet. bersembunyi. ngumpet.
-
umur umur, yuswa (bahasa halus). = usia.
umumkeun salabarkeun.
undang ondang, angkir.
. mengundang. ngondang, ngangkir.
undang (bahasa halus) ulem, haturanan calik.
. mengundang. ngulem.
undangan ondangan, angkiran, uleman.
-
undur undur.
. mengundurkan. ngundurkeun.
unggul unggul. jamak2 arunggul.
~ yang unggul pada lomba. Nu arunggul dina lomba.
ungkap ungkab.
unta onta.
untaian bunga. manglé.
-
untuk (bahasa kasar) eukeur, keur, ajang, jang, pikeun.
~ Sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita.
~ ~ Soson-soson keur ngudag cita-cita.
~ Biaya untuk sekolah itu keterlaluan mahalnya.
~ ~ Waragad pikeun sakola teh kacida mahalna.
~ Perjalanan untuk pulang. perjalanan geusan balik.
untuk (bahasa halus) haturan.
untuk (bahasa sedang) kanggo, kanggé.
untuk (kegunaan) paranti.
-
untuk di-. -eun (akhiran). kata dasar + eun. = yang akan di-
. yang akan dibawa. bawaeun.
. yang akan dibayar. bayareun.
. yang akan dibakar. durukeun, beuleumeun.
. yang akan dibeli. beulieun, peséreun (bahasa halus).
. yang akan dibuat. jieuneun.
-
. yang akan dijilid. jilideun.
. yang akan dipikir. pikireun.
. yang akan dipilih. piliheun.
. yang akan disembelih. peunciteun.
. yang akan ditampar. tampilingeun.
-
untung untung, bati (dagang). jamak2 araruntung
. diuntungkan. diuntungkeun
. keuntungan. kauntungan.
. menguntungkan. ngauntungkeun
-
upah gajih, buruhan.
. lemak. gajih (homonim)
. upah dalam bahasa sunda= buat gembira orang yang sedang bersedih.
.. ngupahan. membuat gembira orang yang sedang bersedih.
upil korong.
urap urab.
urut urut, leles (bahasa halus).
. diurut. diurut, dileles.
.mengurut. ngurut, ngaleles.
urus urus, leres (bahasa halus)
. menguruskan. nguruskeun, ngalereskeun.
-
usaha usaha, ihtiar, tarekah.
usia umur, yuswa (bahasa halus). = umur.
usir usir, tundung.
. mengusir. nundung.
usus peujit, tamusu, tambusu.
utama utama, utami (bahasa halus dan bahasa sedang).
-
utara kalér. jamak2 kalaler.
. menghadap utara, menuju ke utara. ngaler.
. lawan kata (selatan). kidul.
. orang yang ada di utara. urang kalér.
. berada di utara. kaléreun.
utuh beleger.

V
vitamin pitamin.

W
wadas =cadas.
waduk bendungan.
. waduk dalam bahasa sunda = tahi.
wajah beungeut, raray, pameunteu, astra.
wajan katel. jamak2 karatel
wajib kudu, kedah (bahasa halus), wajib (berasal dari bahasa arab). jamak2 karudu, karedah.
. kewajiban. kawajiban.
. mewajibkan. ngawajibkeun.
.. Mewajibkan masyarakatna menanam kopi. Ngawajibkeun masarakatna marelak kopi.
waktu waktu, danget (bahasa halus), basa, wanci, waktos (bahasa halus), mangsa, nalika (bahasa halus), saat, mangsa.
-
waktu kurang lebih pukul 01.00 - 03.00 pagi hari. wanci janari gede.
waktu kurang lebih pukul 03.30 - 04.30 pagi hari. wanci janari leutik.
waktu kurang lebih pukul 04.30 pagi hari. wanci balebat.
waktu kurang lebih pukul 04.30 - 05.00 pagi hari. wanci carancang tihang.
waktu kurang lebih pukul 07.00 - 08.30 pagi hari. wanci haneut moyan.
Waktu kurang lebih pukul 08.00 - 09.00 pagi hari. duha.
-
waktu kurang lebih pukul 09.00 siang hari. wanci rumangsang.
waktu kurang lebih pukul 10.00 siang hari. wanci pecat sawed.
waktu kurang lebih pukul 12.00 siang hari. wanci manceran, wanci lohor.
waktu kurang lebih pukul 13.00 siang hari. wanci lingsir ngulon.
waktu kurang lebih pukul 15.00 sore. wanci panonpoe satangtung.
-
waktu kurang lebih pukul 16.00 - 17.00 sore. wanci tunggang gunung.
waktu kurang lebih pukul 17.00 - 18.00 sore. wanci sariak layung.
waktu kurang lebih pukul 18.30 malam. Wanci sareupna.
waktu kurang lebih pukul 20.00 malam. Wanci sareureuh budak.
waktu kurang lebih pukul 24.00 malam. wanci tengah peuting.
-
waktu itu harita, waktos éta.
~ Waktu itu sedang bekerja. Harita teh keur digawe.
waktu nanti. jaga.
waktu antara tengah malam dengan subuh. janari.
waktu yang tak tentu lamanya. watara, sawatara, watawis atau sawatawis (bahasa halus)
walau sanajan, najan.
walaupun sanajan, najan, sanaos (bahasa halus).
-
wangi wangi, seungit. jamak2 warangi, sareungit. =harum
. nama tempat di Lembang Bandung. Pager Wangi.
. wangi-wangian. wawangian,seuseungitan.
wanita awéwé. mojang, wanoja, istri (bahasa halus).
. jamak2 marojang, waranoja.
wandu wandu. = banci.
warga warga, wargi (bahasa halus).
warna kelir, pulas. jamak2 parulas.
. mewarnai. mulas.
-
warna warna, warni (bahasa halus).
warta beja, warta, wartos (bahasa halus), warti (bahasa halus).
wartawan wartawan.
Waru atau baru [Hibiscus tiliaceus] waru.
warung warung, jongko.
. berwarung. ngawarung.
-
waspada waspada, waspaos (bahasa halus).
waswas mangmang.
watak watek.
wayang (boneka) wayang.
. memainkan wayang. ngawayang.
. wayang terbuat dari kayu. wayang Golek (Khas Sunda).
. nama-nama Wayang dalam cerita Mahabrata :
.. Arimbi.
.. Arjuna.
.. Abimanyu.
.. Anterja.
.. Astrajingga. = Cepot
.. Aswatama.
.. Baladewa.
.. Batara Guru.
.. Bima.
.. Cepot. = Astrajingga
.. Dawala. = petruk.
.. Dursasana.
.. Gareng.
.. Gatotkaca.
.. Kresna.
.. Nakula.
.. Petruk. = Dawala.
.. sadewa.
.. semar. = Kyai Lurah Semar Badranaya.
.. Srikandi.
.. subadra.
... Suaminya. Arjuna.
.. Yudistira.
. nama-nama Wayang dalam cerita Ramayana :
, ramayana berasal dari bahasa sangsakerta.
.. Dasarata.
.. Hanoman.
.. Janaka.
.. Jatayu.
.. Kumbakarna.
.. Laksmana.
.. Rahwana. = Dasamuka.
.. Rama.
.. Sinta.
.. Subali.
.. Sugriwa.
.. Wibisana.
. Wayang terbuat dari kulit. wayang Kulit (khas Jawa)
. wayang tiruan. wawayangan.
-
wejangan wejangan, papatah.
wibawa wibawa, komara.
wilayah tatar, wewengkon, daérah.
. Tatar sunda. Wilayah sunda.
wisata saba, piknik. aktif nyaba. jamak2 nyaraba.
wortel (dancus carota) wortel.
wudu wudu, wulu, abdas (bahasa halus). jamak2 arabdas.

Y
ya (bahasa kasar) heu'euh, enya, nya.
ya (bahasa halus dan bahasa sedang) leres, yaktos, sumuhun, muhun.
yaitu nya éta.
yakni nya eta
yang anu, nu.
. yang dipakai. anu dipaké, anu dianggo (bahasa halus).
. yang satu. nusa
.. yang satu agama. nu saagama.
.. yang satu bangsa. nu sabangsa.
.. yang satu rasa. nu sarasa
-
yang akan di-. -eun (akhiran). kata dasar + eun. = untuk di-
. yang akan dibawa. bawaeun.
. yang akan dibayar. bayareun.
. yang akan dibakar. durukeun, beuleumeun.
. yang akan dibeli. beulieun, peséreun (bahasa halus).
. yang akan dibuat. jieuneun.
-
. yang akan dijilid. jilideun.
. yang akan dipikir. pikireun.
. yang akan dipilih. piliheun.
. yang akan disembelih. peunciteun.
. yang akan ditampar. tampilingeun.
-
yatim yatim.
yuyu keuyeup.

z
zakar apén, kontol, sirit, mamas (bahasa halus).
zaman jaman.
. Zaman sekarang. Jaman kiwari.
zikir dikir.
ziarah jarah.

Bahan Bacaan.
Situs-situs Kamus Sunda :
http://ashoff.multiply.com/journal/item/36/Kamus_Bahasa_Indonesia-Sunda
http://aingkumaha.blogspot.com/2008/03/kamus-bahasa-sunda-bahasa-indonesia.html
http://blog.dipanegara.ac.id/abtayyeb/40/Kamus+Bahasa+Sunda.html
http://ciamisonline.com/kamus-sunda-indonesia/
http://clubbing.kapanlagi.com/archive/index.php/t-32236.html
-
http://diajarbasasunda.com/2009/08/07/kamus-sunda-indonesia/
http://effendisusanto.wordpress.com/2008/03/03/kamus-bahasa-sunda-not-edited/
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat#Kabupatén_dan_Kota
http://informasidantips.com/search/nama+nama+tumbuhan+tanaman+obat/
http://irfani.web.id/wp-content/uploads/indonesia-sunda.txt
http://irfani.web.id/wp-content/uploads/sunda-indonesia.txt
http://irfanimovick.blogspot.com/2009/10/mengenal-huruf-sunda-kaganga.html
-
http://kamusindonesiasunda.blogspot.com/
http://mycountryonline.com/about/Bahasa_Sunda.htm
http://seestern2.multiply.com/journal/item/76
http://su.wiktionary.org/wiki/Husus:IndeksAwalan
http://su.wiktionary.org/wiki/Kategori:Kecap_Basa_Sunda
http://sundasamanggaran.blogspot.com/
http://tarjamah.sabilulungan.org/teks.php
http://translate.google.co.id/#id|en|
-
http://www.4shared.com/get/Wk7lkwMH/Kamus_Indonesia-Sunda.html
http://www.gamexeon.com/forum/blog/pecinta-wanita-dindoolls-blog-7458/kamus-bahasa-sunda-145/
http://www.indoforum.org/blogs/u43768-e47905/
http://www.kamusbahasasunda.com/
http://www.kapanlagi.com/clubbing/showthread.php?t=32236
http://www.klampisireng.com
http://www.psb-psma.org/content/blog/kamus-bahasa-sunda
http://www.scribd.com/doc/16648117/Kamus-Indonesia-Sunda.8641

Buku :
1. Dictionary of the Sunda Language of java. Jonathan Rigg. PT Kiblat Buku Utama. 2009.
2. Hayu Lestarikan Sunda Yang Terlupakan. Agus Simalango, A.Md. 2011.
2. Jandela Basa Sunda. Nur Iman. Anugrah Cirebon. 2005. 9252
3. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta 2008. (PDF.Document)
-
4. Kamus Basa Sunda. R.A.Danadibrata. Kiblat, UNPAD. 2006. 4282
5. Kamus Dwi Bahasa Indonesia-Sunda. Oyon Sofyan Umsari. Dinas Kebudayaan dan Parariwisata PRopinsi Jawa Barat. 2001.
6. Kamus Kecil Sunda - Indonesia. M. O Koesman. Terate Bandung. 1984.
7. Kamus lengkep Sunda-Indonesia Indonnesia-Sunda Sunda-Sunda. Drs. Budi Rahayu T. dkk. Pustaka Setia. 1995.
8. kamus Sunda-Indonesia. Drs. Budi Rahayu Tamsyah, Dkk. Pustaka Setia. 1996
9. kamus Undak Usuk Basa Sunda. Drs.Budi Rahayu Tamsyah. CV Geger Sunten Bandung. 1994.
10. Pangjejer Basa. Drs. Asep Ruhimat. CV. Epsilon Grup Bandung. 1994.
11. Paribasa Sunda. R. Maskar Gandasudirdja. Firma Ekonomi Badung. 1986.
12. Pedoman Kader Pemanfaatan Tanaman Obat Untuk Kesehatan Keluarga. DEPKES RI. 2001.
13. Peperenian (Kandaga, Unak-anik, Rusiah Basa Sunda). Drs. Ahmad Hadi Dkk. CV Geger Sunten Bandung. 1994.
14. Majalah Mingguan Basa Sunda. Manglé.
15. The Contemporary English-Indonesia Dictionary. Drs. Peter Salim. M.A.
16. Harian Pagi Tribun Jabar.
Tolong saya perlu bantuan dana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku-buku
Bahasa Sunda atau buku lainnya yang berhubungan dengan Penyusunan Kamus ini.
BRI 2154-01-000430-53-9 atau BCA 2830849451
an. Mochammad Hopid